^Back To Top
  
  
  

Recycling - Gra

Banner brzesko 400x400

Realizowane programy

akademia-aquafresh

 

 

olbinica

 

 

wole wode1

 

 

pobrane 1

 

 

kkk

 

 

2013-10-24 dkk

Rekrutacja 2020/2021

   

 

 

Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola na rok 2020/2021

wywieszone są na drzwiach zewnętrznych przedszkola od 10.04.2020 r.

Odwołania od decyzji Komisji rekrutacyjnej można przesyłać w formie elektronicznej

na mail przedszkola lub skan pisma.

Tel.placówki - 146866040

 

KRYTERIA NABORU DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2020/2021 

 1. Do Publicznego Przedszkola w Porębie Spytkowskiej prowadzonego przez Gminę Brzesko przyjmowane są kandydaci zamieszkali na terenie Gminy Brzesko (w oparciu o informacje zamieszczone w formularzu wniosku, oraz dokumenty potwierdzające spełnienie tego kryterium).
 2. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria, mające jednakową wartość po 20pkt. (kryteria ustawowe):

 

I etap rekrutacji

 1. Wielodzietność rodziny kandydata -20 punktów
 2. Niepełnosprawność kandydata – 20 punktów
 3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 20 punktów
 4. Niepełnosprawność  obojga rodziców kandydata – 20 punktów
 5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 20 punktów
 6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 20 punktów
 7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą – 20 punktów

KRYTERIA TE MAJĄ JEDNAKOWĄ WARTOŚĆ !!!      

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone w załączniku do Uchwały Nr XXXVII/255/2017 Rady Miejskiej w Brzesku, z dnia 31.03.2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia  ( Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2017, poz.2454).

II etap rekrutacji

 

 1. Dziecko, które ma prawo do objęcia go wychowaniem przedszkolnym – 50 punkt.

                                         

 1. Obydwoje rodzice pracujący, prowadzący działalność gospodarczą lub uczący się w systemie stacjonarnym – 40 punktów

 

 1. Jeden rodzic pracujący, prowadzący działalność gospodarczą lub uczący się w systemie stacjonarnym  – 30 punktów

 

 1. Rodzeństwo w przedszkolu – 4 punkty

 

 1. Dogodne względem miejsca zamieszkania położenie przedszkola do którego kandydat ma być przyjęty – 3 punkty

 

 1. Zadeklarowany przez rodziców kandydata czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 7 godzin – 2 punkty

KRYTERIA TE MAJĄ RÓŻNĄ WARTOŚĆ !!!

Terminy postępowania rekrutacyjnego do przedszkola:

 

1.

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 

 

02.03. – 16.03. 2020 r.   

 

2.

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art.150 ust.7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 

 

do 20.03.2020 r.                   

 

3.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną  listy kandydatów zakwalifikowanych i  kandydatów niezakwalifikowanych

 

30.03.2020 r.                   

 

4.

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

do 06.04.2020 r.

 

5.

 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

     

10.04.2020 r.

 

 

Terminy postępowania uzupełniającego:

 

1.

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 

 

04.05. 2020 - 08.05 2020 r.   

 

2.

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art.150 ust.7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 

 

do 15.05.2020 r.                   

 

3.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną  listy kandydatów zakwalifikowanych i  kandydatów niezakwalifikowanych

 

22.05.2020 r.                   

 

4.

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

do 29.05.2020 r.

 

5.

 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

do 05.06.2020 r.

 

 

 

Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Brzesko mogą być przyjęci do przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w przedszkolu. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem Gminy Brzesko przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne  na powyższych zasadach.

Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych

 

I etap rekrutacji

 1. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata – z klauzulą Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego świadczenia”

 

 1. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( tj. Dz.U. z 2016 r., poz.2046, ze zm.).

 

 1. Prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód lub separację albo akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

 

 1. Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dz. U. z 2017 r., poz.697, ze zm.).

 

 

II etap rekrutacji

 1. Zaświadczenie / oświadczenie o zatrudnieniu, pobieraniu nauki w systemie stacjonarnym lub o prowadzeniu działalności gospodarczej / – dotyczy obojga rodziców.
 2. Oświadczenie rodzica kandydata o planowanym pobycie dziecka w przedszkolu (ilość zadeklarowanych godzin).

 

Deklaracja wyboru przedszkola

Copyright © 2020. Publiczne Przedszkole w Porębie Spytkowskiej Rights Reserved.