^Back To Top
  
  
  

Rekrutacja 2023/2024

REKRUTACJA 2023/2024

Szczegółowe zasady przeprowadzania rekrutacji określa: 

Zarządzenie nr 33/2023 Burmistrza Brzeska z dnia  30 stycznia  2023r. w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i publicznych szkół podstawowych działających na terenie Gminy Brzesko.
 

W postępowaniu rekrutacyjnym nie uczestniczą dzieci, które w roku szkolnym
2022/2023 uczęszczały do przedszkola. Rodzice (prawni opiekunowie) tych dzieci składają
na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.
Deklarację o której mowa powyżej rodzice składają w terminie 7 dni poprzedzających termin
rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego tj. pomiędzy 20 a 24 lutego 2023 r. włącznie.

Na pozostałe wolne miejsca w przedszkolu przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne. Postępowanie rekrutacyjne odbywa się wyłącznie na wolne miejsca, na pisemny wniosek rodzica/prawnego opiekuna w oparciu o kryteria, o których mowa w ust. 3 i 4 oraz zgodnie z harmonogramem opisanym w ust. 5.

  1. W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba miejsc w przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 

 

KRYTERIA BRANE POD UWAGĘ NA I ETAPIE REKRUTACJI :

Lp.

Kryteria brane pod uwagę

Ilość pkt.

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryterium

1.

Wielodzietność rodziny kandydata

20

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

2.

Niepełnosprawność kandydata

20

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 100 ze zm.)

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

20

Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 100 ze zm.)

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

20

Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 100 ze zm.)

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

20

Orzeczenie o  potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 100 ze zm.)

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

20

Prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

20

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 447 ze zm.)

 

 

KRYTERIA BRANE POD UWAGĘ W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM:

 

Lp.

Kryteria brane pod uwagę

Punkty

Dokumenty niezbędne do

potwierdzenia kryterium

1

Dziecko, które ma prawo do objęcia go wychowaniem przedszkolnym

50

-

2

Obydwoje pracujący rodzice, prowadzący działalność gospodarczą lub uczący się w systemie stacjonarnym

 

40

Zaświadczenie/oświadczenie  o zatrudnieniu,
pobieraniu nauki w systemie stacjonarnym lub o prowadzeniu działalności gospodarczej – dotyczy obojga rodziców

3

Jeden pracujący/prowadzący działalność gospodarczą lub uczący się w systemie stacjonarnym rodzic

     30

Jak wyżej

4

Rodzeństwo w przedszkolu

4

-

5

Dogodne względem miejsca zamieszkania położenie przedszkola do którego kandydat ma być przyjęty

 

3

-

6

Zadeklarowany przez rodziców kandydata czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 7 godzin

2

Oświadczenie rodzica
o planowanym pobycie dziecka

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli działających na terenie Gminy Brzesko:

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 27.02. 2023 r.

do 13.03. 2023 r.

od 04.05.2023 r.

do 09.05.2023 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola
i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art.150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe

      do 22.03.2023 r.

do 15.05.2023 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.


27.03.2023 r.


20.05.2023 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia (załącznik nr 3)

do 07.04.20223r.

do 30.05.2023 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.


do 14.04.2023 r.


12.06.2023 r.

 

Wypełnione wnioski i deklaracje o kontynuacji (dostępne w sekretariacie Publicznego Przedszkola w Porębie Spytkowskiej lub na przedszkolnej stronie internetowej  www.przedszkoleps.pl) należy złożyć w sekretariacie przedszkola w wyżej wymienionym terminie.

WNIOSEK wraz z załącznikami - do pobrania 

 

Copyright © 2023. Publiczne Przedszkole w Porębie Spytkowskiej Rights Reserved.